ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 415613Do začátku školního roku: 48 dní
logo

Školská rada

Výňatek ze školského zákona o školské radě

 
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


ŠKOLSKÝ ZÁKON - Odkaz na stránky MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon 

 

Složení školské rady pro období 2023 - 2026

 

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Karel Kratochvíl

Ing. Zbyněk Rychecký

Mgr. Jana Sládková

Mgr. Jaroslava Soukupová

 

Členové školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Marie Simandlová

Mgr. Eva Havlová

Mgr. Marcela Martínková

Mgr. Markéta Hupková

 

Členové školské rady z řad oprávněných osob (rodičů):

Alena Dvořáková

Viktor Havel

Jana Přibylová

Eva Zachová

 

 

 

Další aktivity

Jídelní lístek