ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov Návštěv: 415610Do začátku školního roku: 48 dní
logo

Péče o žáky s SPU v ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p.o.

Péče o tyto žáky se řídí Vyhláškou č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Žák, u kterého je podezření na specifickou poruchu učení, je navržen k odbornému vyšetření ve školském poradenském zařízení (Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov). Podnět k vyšetření může iniciovat pedagog. Vyšetření proběhne na žádost rodičů.

 

Vyšetření vždy objednává a vyřizuje zákonný zástupce žáka. Na stránkách Pedagogicko psychologické poradny Pelhřimov lze žáka objednat (http://pedag-poradna.pel.cz/rubriky/objednejte-se). Na základě odborného vyšetření může být u žáka diagnostikována specifická porucha učení nebo specifická porucha chování. Zprávu z vyšetření poskytuje škole (třídní učitelce/výchovnému poradci) zákonný zástupce žáka. Každá zpráva z poradny by měla obsahovat datum kontrolního vyšetření. Zákonný zástupce by se měl na kontrolu včas objednat, aby mohl s odborníky konzultovat vývoj problému a další postup práce s dítětem.

 

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem:

1)           Zákonný zástupce písemně požádá ředitelku školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

2)           Ředitelka školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolenípísemně vyrozuměn.

3)           Žákovi je na základě podkladů ze školského poradenského zařízení (PPP Pelhřimov) vypracování individuální vzdělávací plán.

 

IVP vypracovává třídní učitel na jeden školní rok. V případě kompenzací poruch se IVP individuálně upravuje. Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, kteří ho společně se žákem podepíší. Dále IVP podepisuje třídní učitel a ostatní pedagogové, na jejichž předměty se doporučení z poradny vztahuje. Součástí IVP je i reedukační program. Reedukace probíhají individuálně, či ve skupince dětí se stejným postižením. Škola během roku konzultuje se školským poradenským zařízením účinnost IVP a hodnotí se jeho přínos. Poté následuje kontrolní vyšetření, ke kterému je žák povinen se dostavit, pokud se tak nestane, platnost posudku zaniká.

 

Adresa poradenského zařízení pro naši školu:
Pedagogicko psychologická poradna
Solní 1814, Pelhřimov
39301

Telefony:
sociální pracovnice
Lenka Marková
tel. 565 323 621, mob. 739 572 940

ředitelka
PaedDr. Jana Svobodová
tel. 565 381 364, mob. 603 277 977

INTERNET:
e-mail: pedag-poradna@pel.cz

Další aktivity

Jídelní lístek